Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Cân bằng PTHH (Giải thích rõ giúp em ạ :’)) ) `Na + H_2 O -> NaOH + H_2`

Hóa học Lớp 8: Cân bằng PTHH (Giải thích rõ giúp em ạ :’)) )
Na + H_2 O -> NaOH + H_2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

  1. 2Na+$2H_2O$→2NaOH+$H_2$
    Tỉ lệ: 2: 2: 2: 1
    -Cân bằng làm sao cho trước và sau phản ứng các chỉ số bằng nhau và rút gọc là đúng
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )