Hóa học Lớp 11: Hao tán 13 g một kim loại có hoá trị không đổi vào HNO3 . Sau phản ứng có 0,005 mol muối NH4NO3 . Xác định kim loạ đã dùng. Giúp e với

Hóa học Lớp 11: Hao tán 13 g một kim loại có hoá trị không đổi vào HNO3 . Sau phản ứng có 0,005 mol muối NH4NO3 . Xác định kim loạ đã dùng.
Giúp e với ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

TRẢ LỜI

  1. Giải đáp:
    $Zn$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $8M+10nHNO_3\to 8M(NO_3)_n+3nH_2O+nNH_4NO_3\\ n_{M}=\dfrac{8}{n}.n_{NH_4NO_3}=\dfrac{0,4}{n}(mol)\\ M_M=13:\dfrac{0,4}{n}=32,5n\\ \Rightarrow\begin{cases} n=2\\M=65\end{cases}\\ \to M:\ Zn$

    Trả lời

Viết một bình luận