Hóa học Lớp 8: 2. Al + O2 Al2O3 3. CuO + HCl CuCl2 + H2O 4. Na + H2O NaOH + H2 5. CaO + HNO3 Ca(NO3)2 + H2O 6. Zn + O2 ZnO 7. K2O + H2O KOH 8. Al + HC

By Hương

Hóa học Lớp 8: 2. Al + O2 Al2O3
3. CuO + HCl CuCl2 + H2O
4. Na + H2O NaOH + H2
5. CaO + HNO3 Ca(NO3)2 + H2O
6. Zn + O2 ZnO
7. K2O + H2O KOH
8. Al + HCl AlCl3 + H2
9. Na2CO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O
10. KClO3 KCl + O2
11. Cu + AgNO3 Cu(NO3)2 + Ag
12. P + Cl2 PCl5
13. Al + CuSO4 Al2(SO4)3 + H2
14. Mg + HCl MgCl2 + H2
15. Fe2O3 + CO Fe + CO2
16. Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2
17. Al + Cl2 AlCl3
18. Fe(OH)3 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2O
19. Al + HCl AlCl3 + H2
20. Al + O2 Al2O3
lưu ý : chọn hệ số và lập phương trình hóa học các sơ đồ phản ứng sau, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận