Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: 2. Al + O2 Al2O3 3. CuO + HCl CuCl2 + H2O 4. Na + H2O NaOH + H2 5. CaO + HNO3 Ca(NO3)2 + H2O 6. Zn + O2 ZnO 7. K2O + H2O KOH 8. Al + HC

Hóa học Lớp 8: 2. Al + O2 Al2O3
3. CuO + HCl CuCl2 + H2O
4. Na + H2O NaOH + H2
5. CaO + HNO3 Ca(NO3)2 + H2O
6. Zn + O2 ZnO
7. K2O + H2O KOH
8. Al + HCl AlCl3 + H2
9. Na2CO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O
10. KClO3 KCl + O2
11. Cu + AgNO3 Cu(NO3)2 + Ag
12. P + Cl2 PCl5
13. Al + CuSO4 Al2(SO4)3 + H2
14. Mg + HCl MgCl2 + H2
15. Fe2O3 + CO Fe + CO2
16. Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2
17. Al + Cl2 AlCl3
18. Fe(OH)3 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2O
19. Al + HCl AlCl3 + H2
20. Al + O2 Al2O3
lưu ý : chọn hệ số và lập phương trình hóa học các sơ đồ phản ứng sau, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2. 4Al +3 O2 2Al2O3
  3. CuO + 2HCl CuCl2 + H2O
  4. 2Na + 2H2O 2NaOH + H2
  5. CaO + 2HNO3 Ca(NO3)2 + H2O
  6. 2Zn + O2 2ZnO
  7. K2O + H2O 2KOH
  8. 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2
  9. Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O
  10. 2KClO3 2KCl + 3O2
  11. Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag
  12. 2P + 5Cl2 2PCl5
  13. 2Al + 3CuSO4 Al2(SO4)3 +3 Cu
  14. Mg + 2HCl MgCl2 + H2
  15. Fe2O3 +3 CO 2Fe + 3CO2
  16. 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2
  17.2 Al + 3Cl2 2AlCl3
  18. 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 6H2O
  19. 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2
  20. 4Al + 3O2 2Al2O3

 2. 2.4Al+$3O_2$$\xrightarrow[]{t^o}$$2Al_2$$O_3$
  3.CuO+2HCl→$CuCl_2$+$H_2O$
  4.2Na+$2H_2O$→2NaOH+$H_2$
  5.CaO+$2HNO_3$→$Ca(NO_3)$$_2$+$H_2O$
  6.2Zn+$O_2$$\xrightarrow[]{t^o}$2ZnO
  7.$K_2O$+$H_2O$→2KOH
  8.2Al+6HCl→$2AlCl_3$+$3H_2$
  9.$Na_2$$CO_3$+2HCl→2NaCl+$CO_2$↑+$H_2O$
  10.$2KClO_3$$\xrightarrow[]{t^o}$2KCl+$3O_2$
  11.Cu+$2AgNO_3$→$Cu(NO_3)$$_2$+2Ag
  12.2P+$5Cl_2$→$2PCl_5$
  13.2Al+$3CuSO_4$→$Al_2(SO$$_4)$$_3$+3Cu
  14.Mg+2HCl→$MgCl_2$+$H_2$
  15.$Fe_2$$O_3$+3CO→2Fe+$3CO_2$
  16.2Al+$3H_2$$SO_4$→$Al_2(SO$$_4)$$_3$+$3H_2$
  17.2Al+$3Cl_2$→$2AlCl_3$
  18.$2Fe(OH)_3$+$3H_2$$SO_4$→$Fe_2(SO$$_4)$$_3$+$6H_2O$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương