Question
Toán Lớp 7: Số sản phẩm của 2 công nhân lần lượt tỉ lệ với 8;5.Biết rằng người thứ nhất làm nhiều hơn người thứ 2 60 sản phẩm.Tính số sản phẩm mỗi người làm được., hướng dẫn giải giúp ...
26 phút