Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam nhôm vào dung dịch HCl theo sơ đồ phản ứng sau Al + HCl -> AlCl3 + H2 a) Tính khối lượng HCl đã tham gia phả

Hóa học Lớp 8: Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam nhôm vào dung dịch HCl theo sơ đồ phản ứng sau
Al + HCl -> AlCl3 + H2
a) Tính khối lượng HCl đã tham gia phản ứng.
b) Tính thể tích khí H2 thu được (ở đktc).
c) Tính khối lượng AlCl3 tạo thành bằng 2 cách., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 1 )

  1. Lời giải và giải thích chi tiết:
    2Al+6HCl->2AlCl3+3H2
    nAl=0,4 mol=>nH2=0,6 mol=>V=13,44 lít
    Sau rồi  có nAlCl3=0,4 mol=>m=53,4 g
    Mình chỉ lam được câu A thôi, bạn thông cảm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )