Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 11: Hợp chất hữu cơ X có 40% C; 6,67% H còn lại là O. Hoá hơi 1 gam chất X được thể tích bằng thể tích của 0,535 g O2 trong cùng đk. Xác đị

Hóa học Lớp 11: Hợp chất hữu cơ X có 40% C; 6,67% H còn lại là O. Hoá hơi 1 gam chất X được thể tích bằng thể tích của 0,535 g O2 trong cùng đk. Xác định công thức phân tử của X.
Giúp mình với ạ ❤️, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   nO2=nX=0,01671875  mol
  => MX=mX/nX=60 g/mol
  Gọi CTTQ của X là CxHyOz
  x:y:z=40/12  :   6,67   :   (53,33/16)=1:2:1
  => CTTN là (CH2O)n
  =>30n=60=> n=2=> X có CTPT là C2H4O2
  Try your best to reach your goal^^

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc