Toán Lớp 9: CMR: $3^{6n}$ – $2^{6n}$ chia hết cho 35

Toán Lớp 9: CMR: $3^{6n}$ – $2^{6n}$ chia hết cho 35

TRẢ LỜI

 1. Bài làm:
   Ta có: $3^{6n}-2^{6n}=(3^6)^n-(2^6)^n=729^n-64^n$ $\vdots$ $(729-64)$
    ⇒ $3^{6n}$ $-$ $2^{6n}$ $\vdots$ $665$
   mà $665=35.19$ ⇒ $665$ $\vdots$ $35$
    ⇒ $3^{6n}$ $-$ $2^{6n}$ $\vdots$ $35$ ( đpcm )

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bố sung đề n in N
  3^(6n)-2^(6n)
  =(3^6)^n-(2^6)^n
  =729^n-64^n
  Ta có
  (a^n-b^n) \vdots (a-b) Với n in Z
  =>(729^n-64^n) \vdots (729-64)
  =>(729^n-64^n) \vdots 665
  =>(729^n-64^n) \vdots 35

  Trả lời

Viết một bình luận