Toán Lớp 8: 1)(2x-3y)^3 2)(2x+3y)^3 3)(2x-1)^3 4)(2x+1)^3 5)(3x^2y-1)^3 6)(2-xy^2)^3

Toán Lớp 8: 1)(2x-3y)^3
2)(2x+3y)^3
3)(2x-1)^3
4)(2x+1)^3
5)(3x^2y-1)^3
6)(2-xy^2)^3

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  1)
  (2x-3y)^3
  =(2x)^(3)-3.(2x)^(2).3y+3.2x.(3y)^(2)-(3y)^3
  =8x^(3)-36x^(2)y+54xy^(2)-9y^3
  2)
  (2x+3y)^3
  =(2x)^(3)+3.(2x)^(2).3y+3.2x.(3y)^(2)+(3y)^3
  =8x^(3)+36x^(2)y+54xy^(2)+9y^3
  3)
  (2x-1)^3
  =(2x)^(3)-3.(2x)^(2).1+3.2x.1^(2)-1^3
  =8x^(3)-12x^(2)+6x-1
  4)
  (2x+1)^3
  =(2x)^(3)+3.(2x)^(2).1+3.2x.1^(2)+1^3
  =8x^(3)+12x^(2)+6x+1
  5)
  (3x^(2)y-1)^3
  =(3x^(2)y)^(3)-3.(3x^(2)y)^(2).1+3.3x^(2)y.1^(2)-1^3
  =27x^(6)y^(3)-27x^(4)y^(2)+9x^(2)y-1
  6)
  (2-xy^2)^3
  =2^(3)-3.2^(2).xy^(2)+3.2.(xy^2)^(2)-(xy^2)^3
  =8-126xy^(2)+6x^(2)y^(4)-x^(3)y^6

  Trả lời

Viết một bình luận