Toán Lớp 8: a, 3x^3 – 6x^2 -6x +12 =0 b, 8x^3 -8x^2 – 4x + 1=0

By Dương

Toán Lớp 8: a, 3x^3 – 6x^2 -6x +12 =0
b, 8x^3 -8x^2 – 4x + 1=0
Viết một bình luận