Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 1.Một xưởng dệt được 732m vải hoa chiếm 91,5% tổng số vải xưởng đó đã dệt. Hỏi xưởng đó đã dệt được bao nhiêu mét vải? (0.5 Points)

Toán Lớp 5: Bài 1.Một xưởng dệt được 732m vải hoa chiếm 91,5% tổng số vải xưởng đó đã dệt. Hỏi xưởng đó đã dệt được bao nhiêu mét vải?
(0.5 Points)
A. 8m vải
B. 800m vải
C. 68m vải
D. 1 532m vải
Bài 2.Khối lớp 5 có 150 học sinh tham gia đồng diễn thể thao trong đó có 52% là học sinh nữ. Hỏi đội đồng diễn của khối lớp 5 có bao nhiêu học sinh nam?
(0.5 Points)
A.72 học sinh nam
B.78 học sinh nam
C.288 học sinh nam
D.136 học sinh nam
Bài 3.Hai thửa ruộng thu hoạch được 3,2 tấn thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch nhiều hơn thửa thứ hai 0,6 tấn thóc. Như vậy thửa thứ hai thu được …kg thóc.
(0.5 Points)
A.1,3
B.130
C.1 300
D.13 000
Baif4.Khi nhân một số với 12, bạn Lan đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên được tích là 1,23. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
Trả lời: Tích đúng là:Immersive Reader
(0.5 Points)
A.0,41
B.0,5043
C.4,92
D.0,3075

Comments ( 1 )

 1. Bài 1.Một xưởng dệt được 732m vải hoa chiếm 91,5% tổng số vải xưởng đó đã dệt. Hỏi xưởng đó đã dệt được bao nhiêu mét vải?
  xưởng đó đã dệt được số mét vải là 
  732 : 91,5 x 100 = 800 ( m )
  Bài 2.Khối lớp 5 có 150 học sinh tham gia đồng diễn thể thao trong đó có 52% là học sinh nữ. Hỏi đội đồng diễn của khối lớp 5 có bao nhiêu học sinh nam?
  Số học sinh năm chiếm tổng số phần trăm số học sinh khối 5 là 
  100 – 52% = 48%
  Số học sinh nam là 
  150 : 100 x 48=72 ( hs ) 
  Bài 3.Hai thửa ruộng thu hoạch được 3,2 tấn thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch nhiều hơn thửa thứ hai 0,6 tấn thóc. Như vậy thửa thứ hai thu được …kg thóc.
  thửa thứ hai thu được số kg thóc là 
  ( 3,2 -0,6 ) : 2 = 1,3 ( tấn ) = 1300 kg 
  Baif4.Khi nhân một số với 12, bạn Lan đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên được tích là 1,23. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
  Gọi thừa số cần tìm là a 
  Thừa số cần tìm gấp số lần là
  1 + 2 = 3 ( lần ) 
  Gía trị của a là 
  1,233 : 3 = 0,41 
  Tích đúng là 
  0,41×12=4,92
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )