Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : `a)` `10x-5xy` `b)` `9x(x-y)-18x+18y` `c)` `x^2-7x+6` `d)` `y^2-4x^2+4x-1`

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử :
a) 10x-5xy
b) 9x(x-y)-18x+18y
c) x^2-7x+6
d) y^2-4x^2+4x-1

TRẢ LỜI

 1. a) $10x$ $-$ $5xy$
  $=$ $5x(2-y)$
  b) $9x(x-y)$ $-$ $18x$ $+$ $18y$
  $=$ $9x(x-y)$ $-$ $18(x-y)$
  $=$ $9(x-y)(x-2)$
  c) $x^2$ $-$ $7x$ $+$ $6$
  $=$ $x^2$ $-$ $6x$ $-$ $x$ $+$ $6$
  $=$ $x(x-6)$ $-$ $(x-6)$
  $=$ $(x-6)(x-1)$
  d) $y^2$ $-$ $4x^2$ $+$ $x$ $-$ $1$
  $=$ $y^2$ $-$ $(4x^2$ $-$ $x$ $+$ $1)$
  $=$ $y^2$ $-$ $(2x-1)^2$
  $=$ $[y-(2x-1)]$$[y+(2x-1)]$
  $=$ $(y-2x+1)$$(y+2x-1)$
  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a, 10x – 5xy
  = 5x.(2 – y)
  ———
  b, 9x.(x – y) – 18x + 18y
  =  9x.(x – y) – 18.(x – y)
  = (9x – 18).(x – y)
  = 9.(x – 2).(x- y)
  ———-
  c, x^2 – 7x + 6
  = x – 1 – 6x + 6
  = (x – 1) – 6.(x – 1)
  = (x – 1).(x – 6)
  ————
  d, y^2 – 4x^2 + 4x – 1
  = y^2 – (4x^2 – 4x + 1)
  = y^2 – [(2x)^2 -2. 2x. 1 + 1^2]
  = y^2 – (2x – 1)^2
  = [y – (2x – 1)].[y + (2x – 1)]
  = (y – 2x + 1).(y + 2x – 1)
  #dariana

  Trả lời

Viết một bình luận