Toán Lớp 4: Lớp 5A có 32 học sinh.Trong đó có 12 bạn nam.Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ với số học sinh của cả lớp?

Toán Lớp 4: Lớp 5A có 32 học sinh.Trong đó có 12 bạn nam.Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ với số học sinh của cả lớp?

TRẢ LỜI

 1. $\text{Số học sinh nữ lớp 5A có là:}$ $\\$ $\text{32 – 12 = 20 (học sinh)}$ $\\$ $\text{Tỉ số phần trăm số học sinh nữ với số học sinh cả lớp 5A là:}$ $\\$ $\text{20 : 32 x 100 = 62,5%}$ $\\$ $\text{Đáp số: 62,5%}$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
                             Số học sinh nữ là:
                         32 – 12 = 20 ( học sinh )
  Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ với số học sinh của cả lớp là:
                         20 : 32 × 100 = 62.5%
                                             Đ/S: 62.5%

  Trả lời

Viết một bình luận