Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: x ² -2x+1

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: x ² -2x+1

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  = (x – 1)^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^2 – 2x + 1
  = x^2 – 2.x.1 + 1^2
  = (x – 1)^2
  -> Dùng HĐT 2: (a – b)^2 = a^2 – 2ab + b^2
  #SunHee

 2. x^2 -2x+1
  = x^2 -2.x.1+1^2
  = (x-1)^2
  Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu (a-b)^2 = a^2 -2ab-b^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Thu