Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một ô tô và một xe máy đi ngược chiều nhau ô tô đi từ A với vận tốc 45,5 km h Xe máy đi từ B với vận tốc 35,5 km h Sau 1 giờ 30 phút ô

Toán Lớp 5: Một ô tô và một xe máy đi ngược chiều nhau ô tô đi từ A với vận tốc 45,5 km h Xe máy đi từ B với vận tốc 35,5 km h Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   120 km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi : 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
  Quãng đường ô tô đi được là :
  1,5 x 45,5 =66,75 (km)
  Quãng đường xe máy đi được là :
  1,5 x 35,5 = 53,25 (km)
  Quãng đường AB dài
  66,75 + 53,25 = 120 (km)

 2.  Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
  Tổng vận tốc 2 xe là :
  45,5 + 35,5 = 81 (km/h)
  Quãng đường AB là :
  81 x 1,5 = 121,5 (km)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )