Toán Lớp 8: $ (x-3) ( x+x^2) + 2 ( x – 5) ( x + 1) – x^3 = 12 $

Toán Lớp 8: $ (x-3) ( x+x^2) + 2 ( x – 5) ( x + 1) – x^3 = 12 $

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: S={-2}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x-3) ( x+x^2) + 2 ( x – 5) ( x + 1) – x^3 = 12
  <=>x^2+x^3-3x-3x^2+2x^2+2x-10x-10-x^3=12
  <=>(x^2-3x^2+2x^2)+(x^3-x^3)+(2x-3x-10x)-10=12
  <=>0+0+(-11x)-10=12
  <=>-11x-10=12
  <=>-11x=22
  <=> x=-2
  Vậy phương trình có nghiệm S={-2}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  x =  -2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x – 3)(x + x^2) + 2(x – 5)(x + 1) – x^3 = 12
  ⇔ x^2 + x^3 – 3x – 3x^2 + 2x^2 + 2x – 10x – 10 – x^3 = 12
  ⇔ -11x – 10 = 12
  ⇔ -11x = 22
  ⇔ x = -2
  Vậy S = {-2}

  Trả lời

Viết một bình luận