Toán Lớp 5: 7x-8=713 2x +69.2=69.4 2x-12-x=0 TÌM X(Dấu chấm =nhân)

Toán Lớp 5: 7x-8=713
2x +69.2=69.4
2x-12-x=0
TÌM X(Dấu chấm =nhân)

TRẢ LỜI

 1. 7x – 8 = 713
  7x = 713 + 8
  7x = 721
  x = 721 : 7
  x = 103
  Vậy x = 103
  2x + 69 . 2 = 69.4
  2x = 96.4 – 69 . 2
  2x = 69 . (4 – 2)
  2x = 69 . 2
  x = 69
  Vậy x = 69
  2x – 12 – x = 0
  (2x – x) – 12 = 0
  x – 12 = 0
  x = 0 + 12
  x = 12
  Vậy x = 12

  Trả lời

Viết một bình luận