Quỳnh Nhi

Toán Lớp 7: Đồ thị (C) của hàm số y=a.x đi qua điểm M(-3;5) a) Hãy xác định A b) Các điểm N(3;-5) và P(1; $\frac{5}{3}$ có thuộc đồ thị (C) không

Toán Lớp 7: Đồ thị (C) của hàm số y=a.x đi qua điểm M(-3;5) a) Hãy xác định A b) Các điểm N(3;-5) và P(1; $\frac{5}{3}$ có thuộc đồ thị (C) không c) Tìm trên (C) điểm Q có tung đôk=j bằng 2 vafddieemr R có hoành độ bằng 6

Toán Lớp 7: :Cho tam giác FEH. M là trung điểm FH. Trên tia đối của tia ME lấy điểm D sao cho EM = MD. a/ Chứng minh rằng : tam giác FEM = tam gi

Toán Lớp 7: :Cho tam giác FEH. M là trung điểm FH. Trên tia đối của tia ME lấy điểm D sao cho EM = MD. a/ Chứng minh rằng : tam giác FEM = tam giácHDM. b/ Chứng minh : FE // HD c/ Trên DH kéo dài lấy điểm N sao cho HD … Đọc tiếp