Toán Lớp 5: Cho hình vuông ABCD có chu vi 8 DM . Lấy lần lượt các điểm A,B,C,D làm tâm vẽ các đường tròn có bán kính = 1/2 cạnh hình vuông . Tính

Toán Lớp 5: Cho hình vuông ABCD có chu vi 8 DM . Lấy lần lượt các điểm A,B,C,D làm tâm vẽ các đường tròn có bán kính = 1/2 cạnh hình vuông . Tính diện tích phần gạch chéo

TRẢ LỜI

 1. cạnh hình vuông là
   8:4=2(dm)
  diện tích hình vuông là
   2×2=4(dm²)
  bán kính hình tròn là 
  2 ÷ 2=1(dm)
  diện tích hình tròn là 
   1×1×3,14=3,14(dm²)
  diện tích hình gạch chéo là 
  4-3,14=0,86(dm²)
  Đ/S: 0,86 dm²

  Trả lời
 2. cạnh hình vuông ABCD là
   8:4=2(dm)
  diện tích hình vuông ABCD là
   2×2=4(dm2)
  bán kính hình tròn là 2:2=1(dm)
  diện tích hình tròn là 
   1x1x3,14=3,14(dm2)
  diện tích hình gạch chéo là 
  4-3,14=0,86(dm2)
  Giải đáp: 0,86 dm2
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận