Khánh Ly

Toán Lớp 5: một thư viện có 240 quyển truyện thiếu nhi,chiếm 25% số sách thư viện còn lại là sách tham khảo chiếm 45% số sách thư viện còn lại là

Toán Lớp 5: một thư viện có 240 quyển truyện thiếu nhi,chiếm 25% số sách thư viện còn lại là sách tham khảo chiếm 45% số sách thư viện còn lại là báo.hỏi thư viện có bao nhiêu quyển sách và mỗi loại sách có bao nhiêu quyển