Toán Lớp 7: Cho hàm số `y = f(x) = 3x^2 -5 ` Giá trị `f(-2) là `

Toán Lớp 7: Cho hàm số y = f(x) = 3x^2 -5
Giá trị f(-2) là

TRẢ LỜI

Viết một bình luận