Toán Lớp 5: Một cái hộp không nắp hình lập phương có cạnh là 42cm . Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của cái hộp đó

Toán Lớp 5: Một cái hộp không nắp hình lập phương có cạnh là 42cm . Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của cái hộp đó

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: 
  Diện tích xung quanh: 7056 cm²
  Diện tích toàn phần: 7098 cm² 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích xung quanh cái hộp đó là:
      42xx42xx4=7056 (cm²)
   Diện tích toàn phần cái hộp đó là:
      42xx42xx5=7098 (cm²)
          Đáp số: Diện tích xung quanh: 7056 cm² ; Diện tích toàn phần: 7098 cm²
  * Công thức tính:
  Diện tích xung quanh: cạnh x cạnh nhân 4
  Diện tích toàn phần: cạnh nhân cạnh nhân 5 (không nắp)
  Diện tích toàn phần: cạnh nhân cạnh nhân 6 (có nắp)

  Trả lời

Viết một bình luận