Toán Lớp 9: Cầu 6.(2 điểm)Cho phương trình x^2-6x+m+4=01) a. (1,0 )Giải phương trình (1) khi m=1 b.(1,0)Tim m để phương trình (1) có hai nghiệm phâ

Toán Lớp 9: Cầu 6.(2 điểm)Cho phương trình x^2-6x+m+4=01)
a. (1,0 )Giải phương trình (1) khi m=1
b.(1,0)Tim m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mân
2020(x, +x,)-2021x,x, 2014

TRẢ LỜI

Viết một bình luận