Toán Lớp 6: 4^2x-6=1 2^x-1=16 5<5^x<125 5^x+1=125 5^2x-3

Toán Lớp 6: 4^2x-6=1
2^x-1=16
5<5^x<125 5^x+1=125 5^2x-3

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  4^(2x-6)=1
  =>4^(2x-6)=4^0
  =>2x-6=0
  =>2x=0+6
  =>2x=6
  =>x=6:2
  =>x=3
  2^(x-1)=16
  =>2^(x-1)=2^4
  =>x-1=4
  =>x=4+1
  =>x=5
  5<5^x<125
  =>5^1<5^x<5^3
  =>1<x<3
  =>x=2
  5^(x+1)=125
  =>5^(x+1)=5^3
  =>x+1=3
  =>x=3-1
  =>x=2
  Câu này thiếu nên không làm được
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  4^2x-6=1
  4^2x-6=4^0
  2x-6=0
  2x=6
  x=3
  2^x-1=16
  => 2^x-1=2^4
  => x-1=4
  => x = 5 
  5<5^x<125
  5^1<5^x<5³
  1<x<3
  ⇒ x = 2
  5^x+1=125
  5^x+1=5³
  x+1=3
  x=2
  5^2x-3
  25x-3
  chúc bạn học tốt , nocopy

  Trả lời

Viết một bình luận