Toán Lớp 5: 1.tìm x A.320:x-10=6 C.x × 2+12=212 2.1/4 phút = giây Giúp mink vs ạ.Ai giải nhanh nhất mink cho 5 sao và ctlhn

Toán Lớp 5: 1.tìm x
A.320:x-10=6 C.x × 2+12=212
2.1/4 phút = giây
Giúp mink vs ạ.Ai giải nhanh nhất mink cho 5 sao và ctlhn

TRẢ LỜI

 1. @sad0708
  Bài 1:
  a) 320 ÷ x – 10 = 6 
             320 ÷ x  = 6 + 10
             320 ÷ x  = 16
                        x = 320 ÷ 16 
                        x = 20
  c) x × 2 + 12 = 212 
             x × 2  = 212 – 12 
             x × 2  = 200
                     x = 200 ÷ 2
                     x = 100
  Bài 2: 
  1 phút = 60 giây
  $\frac{1}{4}$ phút = $\frac{1}{4}$ × 60 = 15 giây

  Trả lời

Viết một bình luận