Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên x và y biết (x+4)= y(x+1)

Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên x và y biết (x+4)= y(x+1)

TRẢ LỜI

 1. x+4 = y(x+1)
  -> x +4 =xy +y
  -> x – xy = -4 + y =-1 + y – 3
  -> x(1-y) + (1-y) =-3
  -> (1-y)(x+1) =-3
  ->  1-y ; x+1 \in Ư(-3) = { ±1 ; ±3}
  Ta có bảng sau :
  $\begin{array}{|c|c|} \hline x+1&1&-1&3&-3 \\\hline 1-y&-3&3&-1&1 \\\hline x&0&-2&2&-4 \\\hline y&4&-2&2&0 \\\hline\end{array}$
  Vậy (x ; y) = (0 ;4) ; (-2 ; -2) ; (2 ; 2) ; (-4 ; 0) 

  Trả lời

Viết một bình luận