Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Câu 52: Biết đồ thị hàm số y= ax đi qua điểm M(-2,-6) hệ số a là : A.3 B-3 C. 1/2 D.-1/2

Toán Lớp 7: Câu 52: Biết đồ thị hàm số y= ax đi qua điểm M(-2,-6) hệ số a là : A.3 B-3 C. 1/2 D.-1/2

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì đồ thị hàm số y=ax đi qua điểm M(-2; -6)
   =>x=-2; y=-6
   Thay x=-2; y=-6 vào y=ax ta được
   -6=a.(-2)
  =>a=(-6)/(-2)=3
   Vậy a=3 thì đồ thị hàm số trên đi qua điểm M(-2; -6)
   ->A

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì đô thị hàm số y=ax đi qua điểm M(-2; -6)
  => x=-2; y=-6
  Vì x=-2; y=-6
  => y=a.x
  => -6=a.(-2)
  => a=(-6):(-2)
  => a=3
  => A.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )