Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: tuổi mẹ và em là 40 tuổi.Tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi em.hỏi mẹ hơn em bao nhiêu tuổi

Toán Lớp 5: tuổi mẹ và em là 40 tuổi.Tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi em.hỏi mẹ hơn em bao nhiêu tuổi

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tuổi mẹ gấp $\text{4}$ lần tuổi em như vậy mẹ có $\text{4}$ phần bằng nhau và em là $\text{1}$ phần như thế. Ta có sơ đồ sau:
  Mẹ: |—-|—-|—-|—-|                  $\text{40}$ tuổi
  Em: |—-|
  Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
  $\text{4 + 1 = 5 (phần)}$
  Mẹ có số tuổi là:
  $\text{40 : 5 x 4 = 32 (tuổi)}$
  Em có số tuổi là:
  $\text{40 – 32 = 8 (tuổi)}$
  Mẹ hơn em số tuổi là:
  $\text{32 – 8 = 24 (tuổi)}$
            Đáp số: $\text{24}$ tuổi.
  $\textit{$o$ Nguyenngocchi}$

 2. Bài giải :
  Tổng số phần bằng nhau là :
  4 + 1 = 5  (phần)
  Số tuổi của mẹ là :
  40 : 5 xx 4  = 32  (tuổi)
  Số tuổi của em là :
  40 – 32 = 8  (tuổi)
  Mẹ hơn em số tuổi là :
  32 – 8 = 24  (tuổi)
  Đáp số : 24  tuổi

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )