Toán Lớp 5: hình chữ nhật có chu vi 96cm,hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật

Toán Lớp 5: hình chữ nhật có chu vi 96cm,hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật

TRẢ LỜI

 1. Trả lời:
  $\text{Nửa chu vi là:}$
  96:2=48(cm)
  $\text{Chiều dài gấp 3 lần chiều rông=chiều rộng gấp 1/3 chiều dài}$
  $\text{Ta có sơ đồ}$
  CD:|—–|——|——|
  CR:|—–|
  $\text{Tổng số phần bằng nhau là:}$
  1+3=4(phần)
  $\text{Chiều dài là:}$
  48:4xx3=36(cm)
  $\text{Chiều rộng là:}$
  48-36=12(cm)

  Trả lời

Viết một bình luận