Toán Lớp 6: Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 20;25;30 đều thiếu 1 người. Tính số học sinh khối 6 trường đó biết số học sinh không quá

By Trang Ðài

Toán Lớp 6: Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 20;25;30 đều thiếu 1 người. Tính số học sinh khối 6 trường đó biết số học sinh không quá 600.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 20;25;30 đều thiếu 1 người. Tính số học sinh khối 6 trường đó biết số học sinh không quá”

 1. $\text{Gọi số học sinh khối 6 là a}$
  $\text{a + 1 ∈ BC( 20; 25; 30 )}$
  $\text{20 = 2. 10 = 2. 5. 2 = 2².5}$
  $\text{25 = 5. 5 = 5²}$
  $\text{30 = 5. 3. 2}$
  $\text{BCNN( 20; 25; 30 ) = 2². 5². 3 = 300}$
  $\text{BC( 20; 25; 30 ) = B( 300 ) = { 0; 300; 600; ….}}$
  $\text{a + 1 < 600}$
  $\text{⇒ a + 1 = 300}$
  $\text{⇒  a = 299}$
  $\text{Vậy học sinh khối 6 là 299 học sinh}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

  Trả lời
 2. Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là a
  Theo đề bài. Ta có:
  a + 1 \vdots 20
  a + 1 \vdots 25
  a + 1 \vdots 30
  => a + 1 ∈ BC(20; 25; 30)
  20 = 2^2 . 5
  25 = 5^2
  30 = 2 . 3.  5
  => BCNNNN(20; 25; 30) = 2^2 . 5^2 . 3 = 300
  a + 1 ∈ BC(20; 25; 30) = B(300) = {0; 300; 600; 900; …}
  Vì: a + 1 < 600
  => a = 300 – 1 = 299
  Vậy: số học sinh của trường đó là 299 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận