Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Hs của 1 trường học khi xếp hàng 3,hàng 4,hàng 7,hàng 9 đều vừa đủ hàng.Tìm số hs của trường,cho biết số hs của trường trong khoảng 160

Toán Lớp 6: Hs của 1 trường học khi xếp hàng 3,hàng 4,hàng 7,hàng 9 đều vừa đủ hàng.Tìm số hs của trường,cho biết số hs của trường trong khoảng 1600 đến 2000 hs

Comments ( 2 )

 1. Gọi số học sinh là x
  Theo đề bài , ta có :
  x \vdot 3
  x \vdots 4
  x \vdots 7
  x \vdots 9
  =>x \in BC(3,4,7,9)
  Mà : 3=3
         4=2^2 
        7=7
       9=3^2
  =>BCNNN(3,4,7,9)=3^2 .2^2 .7=252
  =>BC(3,4,7,9)=B(252)={0,252,504,756,1008,1260,1512,1764,2016…}
  Mà 1600<=x<=2000
  =>x=1764

 2. $\text{Gọi số học sinh của trường đó là x (học sinh ;1600≤ x ≤2000, x ∈ N*)}$ $\\$ $\text{Vì khi xếp hàng 3,hàng 4, hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ }$ $\\$ $\text{⇒ x ⋮ 3, x ⋮ 4, x ⋮ 7, x ⋮ 9}$ $\\$ $\text{⇒ x ∈ BC(3;4;7;9)}$ $\\$ $\text{Ta có :3=3}$ $\\$ $\text{4 = 2²}$ $\\$ $\text{7 = 7}$ $\\$ $\text{9 = 3²}$ $\\$ $\text{⇒ BCNN (3;4;7;9) = 3².2².7 = 252}$ $\\$ $\text{⇒BC(3;4;7;9)=B(252)=0;252;504;756;1008;}$ $\\$ $\text{1260;1512;1764;2016;…}$ $\\$ $\text{⇒x ∈ {0;252;504;756;1008;1260;1512;1764;2016;….}}$ $\\$ $\text{Mà 1600 ≤ x ≤ 2000 ⇒ x = 1764}$ $\\$ $\text{Vậy: trường đó có tất cả 1764 học sinh.}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )