Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: có 2 bạn học sinh,mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng.Tính giá tiền mỗi quyển vở(tóm tắt bằng lời)

Toán Lớp 4: có 2 bạn học sinh,mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng.Tính giá tiền mỗi quyển vở(tóm tắt bằng lời)

Comments ( 2 )

 1. @ Tóm tắt:
  – Có 2 bạn học sinh
  – Mỗi bạn mua 3 quyển vở.
  – Số tiền đã trả là: 7200 đồng
  – Mỗi quyển vở có: …. Đồng?
  @ Giải:
  Số quển vở 2 bạn mua là:
  2xx3=6(quyển)
  Số tiền mỗi quyển vở có là:
  7200:6=1200(đồng)
  Đáp số: 1200 đồng
   

 2. Tóm tắt :
  2 bạn học sinh : 6 quyển vở (mỗi bạn 3 quyển)
  6 quyển vở : 7200 đồng
  1 quyển vở : ? đồng
  Lời giải :
  2 bạn học sinh mua :
  2 xx 3 = 6 (quyển)
  =>Tiền mỗi quyển:
  7200 : 6 = 1200 (đồng)
  Đáp số : 1200 đồng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bảo Anh