Toán Lớp 7: tìm x,y,z biết: x/2 = y/5 = z/6 và x-y+z = -12.3

Toán Lớp 7: tìm x,y,z biết: x/2 = y/5 = z/6 và x-y+z = -12.3

0 bình luận về “Toán Lớp 7: tìm x,y,z biết: x/2 = y/5 = z/6 và x-y+z = -12.3”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  x/2=y/5=z/6=(x-y+z)/(2-5+6)=(-12,3)/3=-41/10=
  <=> x/2=y/5=z/6=-41/10
  <=> {(x=-41/10 xx 2),(y=-41/10 xx 5),(z=-41/10 xx 6):}
  <=> {(x=–41/5),(y=–41/2),(z=-123/5):}
  Vậy x=-41/5;y=-41/2;z=-123/5

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x/2 = y/5 = z/6={x-y+z}/{2-5+6}={-12,3}/3=-41/10=-4,1
  => {(x/2=-4.1),(y/5=-4.1),(z/6=-4.1):}    => {(x=-4.1×2=-8.2),(y=-4.1×5=-20.5),(z=-4.1×6=-24.6):}
  Vậy x=-8,2 ;y=-20,5; z=-24,6 
   

Viết một bình luận