Toán Lớp 6: chứng minh hai số lẻ liên tiếp là hai số nguyên tố cùng nhau

Toán Lớp 6: chứng minh hai số lẻ liên tiếp là hai số nguyên tố cùng nhau

0 bình luận về “Toán Lớp 6: chứng minh hai số lẻ liên tiếp là hai số nguyên tố cùng nhau”

 1. Hai số lẻ liên tiếp có dạng 2n + 1 và 2n + 3 (n thuộc N)
  Đặt d thuộc ƯC (2n + 1;2n +3) (d thuộc N*) → 2n + 1 chia hết cho d và 2n + 3 chia hết cho d.
  Vậy (2n + 3) – (2n + 1) chia hết cho d > 2 chia hết cho → d thuộc Ư(2) > d thuộc (1:2}
  Nhưng d khác 2 vì là ước của số lẻ. Vậy d=1
  Vậy hai số lẻ liên tiếp nguyên tố cùng nhau.

 2. Giải đáp:
  Hai số lẻ liên tiếp là hai số nguyên tố cùng nhau.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hai số đó có dạng là : 2k + 1; 2k + 3 và ƯCLN(2k + 1; 2k + 3) = d
  => 2k + 1 vdots d; 2k + 3 vdots d
  => (2k + 1) – (2k + 3) vdots d
  => 2 vdots d; ƯCLN(2k + 1; 2k + 3) in {1;2}
  Mà 2k + 1; 2k + 3 đều là số lẻ vì co số 1 và 3
  => Ư CLN(2k + 1; 2k + 3) = 1
  Vậy hai số lẻ liên tiếp là hai số nguyên tố cùng nhau.

Viết một bình luận