Việt Hòa

Toán Lớp 5: : Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi là 21 em, còn lại là học sinh 11 tuổi. a. Tính tỉ số % số học sinh 11 tuổi so với

Toán Lớp 5: : Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi là 21 em, còn lại là học sinh 11 tuổi. a. Tính tỉ số % số học sinh 11 tuổi so với số học sinh của lớp đó. b. Số học sinh 10 tuổi nhiều hơn số học … Đọc tiếp