Toán Lớp 6: Cho hai góc kề bù {xOy} và \widehat {yOz}, biết {xOy} = {110^0} a, Tính {yOz}? b, Gọi Ot là tia phân giác của {xOy}. Tính {zOt} c,

By Việt Hòa

Toán Lớp 6: Cho hai góc kề bù {xOy} và \widehat {yOz}, biết {xOy} = {110^0}

a, Tính {yOz}?
b, Gọi Ot là tia phân giác của {xOy}. Tính {zOt}
c, Tia Oy có phải là tia phân giác của{zOt} không? Vì sao?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho hai góc kề bù {xOy} và \widehat {yOz}, biết {xOy} = {110^0} a, Tính {yOz}? b, Gọi Ot là tia phân giác của {xOy}. Tính {zOt} c,”

 1. Vì \hat{xOy} và \hat{yOz} là 2 góc kề bù 
  nên \hat{xOy} + \hat{yOz} = \hat{xOz}
            110^o   + \hat{yOz} = 180^o  ( 2 góc kề bù)
                              \hat{yOz} = 180^o – 110^o
                              \hat{yOz} = 70^o
  Vì tia Ot là tia phân giác của \hat{xOy} nên \hat{xOt} = \hat{tOy} = \hat{xOy} : 2 = 110^o : 2 = 55^o
  Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox , vì \hat{xOt} < \hat{xOz} ( 55^o < 180^o) nên tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oz
  ⇒\hat{xOt}  + \hat{zOt}= \hat{xOz}
      55^o       + \hat{zOt}= 180^o
                          \hat{zOt}= 180^o – 55^o
                            \hat{zOt}= 125^o
  Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox , vì \hat{yOt} < \hat{zOt} ( 55^o < 175^o) nên tia Oy nằm giữa 2 tia Ot và Oz
  ⇒\hat{yOt} + \hat{yOz}= \hat{zOt}
     55^o  + \hat{yOz}= 125^o
                  \hat{yOz}= 125^o – 55^o
                  \hat{yOz}= 70^o
  Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ot và Oz nhưng \hat{yOt}   <  \hat{yOz} ( 55^o < 70^o)
  ⇒ Tia Oy không phải tia phân giác của \hat{zOt}

  toan-lop-6-cho-hai-goc-ke-bu-oy-va-widehat-yoz-biet-oy-110-0-a-tinh-yoz-b-goi-ot-la-tia-phan-gia

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   ↓↓↓ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Vì hat(xOy) và hat(yOz) là hai góc kề  bù :
  → hat(zOx)=180^{o}
  Trên cùng nửa mặt phẳng có tia Ox có hat(zOx)>hat(xOy)
  → Tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ox 
  Vì tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ox 
  → hat(xOy)+hat(yOz)=hat(zOx) 
  thay 110^{o}+hat(yOz)=180^{o}
                        hat(yOz)=180^{o}-110^{o}
                        hat(yOz)=70^{o} 
  b) Vì Ot là tia phân giác của hat(xOy) 
  → hat(tOx)=hat(tOx)=hat(xOy):2 
       hat(tOx)=hat(tOx)=55^{o}
  → hat(zOy)+hat(yOt)=hat(zOt) 
  thay 70^{o}+55^{o}=125^{o}
  c) Tia Oy không phải là tia phân giác của hat(zOt) vì :
  + Tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ot nhưng hat(zOy)>hat(yOt)(70^{o}>55^{o}) 

  toan-lop-6-cho-hai-goc-ke-bu-oy-va-widehat-yoz-biet-oy-110-0-a-tinh-yoz-b-goi-ot-la-tia-phan-gia

  Trả lời

Viết một bình luận