Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: bài 1 em hãy cắt một hình vuông thành 4 mảnh và ghép lại để được một hình tam giác

Toán Lớp 3: bài 1 em hãy cắt một hình vuông thành 4 mảnh và ghép lại để được một hình tam giác

Comments ( 2 )

  1. @Kem
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    Bài 1 em hãy cắt một hình vuông thành 4 mảnh và ghép lại để được một hình tam giác:
    Cách 1: Cắt một hình vuông thành 4 mảnh thì ta sẽ có 4 hình vuông, nhưng 4 hình vuông không thể làm được 1 hình ta giác (Thực hành bạn nhé) (Loại)
    Cách 2: Trừ khi bạn cắt chéo thì có thể được

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hoa