Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật lên 3 lần chiều rộng tăng gấp 2 lần thì diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu? mik cần lời giải chi tiế

Toán Lớp 8: Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật lên 3 lần chiều rộng tăng gấp 2 lần thì diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?
mik cần lời giải chi tiết nhé (đừng cho mỗi đáp án :<)

Comments ( 2 )

 1. Gửi bạn:
  Gọi chiều dài,chiều rộng lần lượt là : $a,b$
  Chiều dài tăng $3$ lần: $3a$
  Chiều rộng tăng $2$ lần :$2b$
  Diện tích hình chữ nhật là: $3a.2b=6ab$
  Vậy $S$ hình chữ nhật tăng $6$ lần.
   
   

 2. Ta có: Diện tích hình chữ nhật: S = a.b
       (Trong đó: S là diện tích hình chữ nhật, a,b lần lượt là chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật)
  Nếu chiều dài tăng lên 3 lần: 3a
          chiều rộng tăng gấp 2 lần: 2b
  => S = 3a.2b = 6ab
  => Diện tích hình chữ nhật tăng lên 6 lần
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai