Toán Lớp 6: tổng của hai số bằng 51. Tìm hai số đó biết 2/5 của số thứ nhất bằng 1/6 của số thứ hai

By Thanh Hường

Toán Lớp 6: tổng của hai số bằng 51. Tìm hai số đó biết 2/5 của số thứ nhất bằng 1/6 của số thứ hai

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tổng của hai số bằng 51. Tìm hai số đó biết 2/5 của số thứ nhất bằng 1/6 của số thứ hai”

 1. Theo bài ra 2/5 số thứ nhất bằng 1/6 số thứ hai tức là 2/5 số thứ nhất bằng 2/12 số thứ hai.
  Coi số thứ nhất là 5 phần thì số thứ hai là 12 phần.
  Tổng số phần bằng nhau là:
  5 + 12 = 17 (phần)
  Số thứ nhất là:
  51 : 17 xx 5 = 15
  Số thứ hai là:
  51 – 15 = 36
  Đáp số: 15 và 36

  Trả lời

Viết một bình luận