Toán Lớp 8: Cho `F(x)=x^4-3x^2+x+15+3x^2-6x-7` Tìm `x` để `F(x)=x^4+5`

By Bình

Toán Lớp 8: Cho F(x)=x^4-3x^2+x+15+3x^2-6x-7
Tìm x để F(x)=x^4+5

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho `F(x)=x^4-3x^2+x+15+3x^2-6x-7` Tìm `x` để `F(x)=x^4+5`”

 1. Giải đáp:
   F(x) = x^4 – 3x^2 + x + 15 + 3x^2 – 6x – 7
         = x^4 – (3x^2 – 3x^2) +x – 6x + 15 – 7
         = x^4 – 5x + 8
  ⇒ F(x) – F(x)= x^4 – 5x + 8 – x^4 – 5 = 0
                 -5x + 3 = 0
                   -5x      = -3
                    x         =3/5

  Trả lời

Viết một bình luận