Toán Lớp 6: Bài 1 : Thực hiện phép tính a) ( – 125 ) . 2 – 8 . 5 mũ 3 b) ( – 2 ) mũ 2 + [( – 69 ) : 3 + 53 )] . ( – 2 ) – 8 Bài 2 : Tìm x Thuộc

By Hạ Uyên

Toán Lớp 6: Bài 1 : Thực hiện phép tính
a) ( – 125 ) . 2 – 8 . 5 mũ 3
b) ( – 2 ) mũ 2 + [( – 69 ) : 3 + 53 )] . ( – 2 ) – 8
Bài 2 : Tìm x Thuộc Z biết :
a) x – 15 – 3 = – 10
b) ( 1- 2x ) . 5 mũ 4 = 3 . 5 mũ 5
Làm giúp mình 2 bài toán này với nha các bạn
Mn cho 5+sao , 1 cám ơn
Viết một bình luận