Toán Lớp 6: Bài 1 : Thực hiện phép tính a) ( – 125 ) . 2 – 8 . 5 mũ 3 b) ( – 2 ) mũ 2 + [( – 69 ) : 3 + 53 )] . ( – 2 ) – 8 Bài 2 : Tìm x Thuộc

Toán Lớp 6: Bài 1 : Thực hiện phép tính
a) ( – 125 ) . 2 – 8 . 5 mũ 3
b) ( – 2 ) mũ 2 + [( – 69 ) : 3 + 53 )] . ( – 2 ) – 8
Bài 2 : Tìm x Thuộc Z biết :
a) x – 15 – 3 = – 10
b) ( 1- 2x ) . 5 mũ 4 = 3 . 5 mũ 5
Làm giúp mình 2 bài toán này với nha các bạn
Mn cho 5+sao , 1 cám ơn

TRẢ LỜI

 1. #andy
  \[\begin{array}{l}
  1)\\
  a)( – 125).2 – {8.5^3}\\
   = ( – 125).2 – 8.125\\
   =  – 250 – 1000\\
   =  – 1250\\
  b){( – 2)^2} + \left[ {( – 69):3 + 53} \right].( – 2) – 8\\
   = 4 + \left[ {( – 23) + 53} \right].( – 2) – 8\\
   = 4 + 30.( – 2) – 8\\
   = 4 + ( – 60) – 8\\
   =  – 64\\
  2)\\
  a)x – 15 – 3 =  – 10\\
   \Leftrightarrow x – 18 =  – 10\\
   \Leftrightarrow x = 8\\
  b)(1 – 2x){.5^4} = {3.5^5}\\
   \Leftrightarrow (1 – 2x).625 = 9375\\
   \Leftrightarrow 1 – 2x = 15\\
   \Leftrightarrow 2x =  – 14\\
   \Leftrightarrow x =  – 7
  \end{array}\]

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  $a) (-125).2-8.5³$
  $= (-125).2-8.125$
  $= (-125).[2-(-8)]$
  $= (-125).10$
  $= -1250$
  $b) (-2)²+[(-69):3+53].(-2)-8$
  $= 4+[(-23)+53].(-2)-8$
  $= 4+ 30.(-2)-8$
  $= 4+(-60)-8$
  $= 4+(-68)$
  $= -64$ 
   $\text{Bài 2:}$
  $a) x-15-3=-10$
  $⇔ x-18=-10$
  $⇔ x= (-10)+18$
  $⇔ x= 8$
  $Vậy$ $x=8$
  $b) (1-2x).5^4=3.5^5$
  $⇔ (1-2x).625= 9375$
  $⇔ 1-2x= 9375:625$
  $⇔ 1-2x=15$
  $⇔ 2x=-14$
  $⇔ x=-7$
  $Vậy$ $x=-7$

  Trả lời

Viết một bình luận