Toán Lớp 6: 1a) 5+(-10) b) (-12)+(-6) c) 13.75+13.25-1200

Toán Lớp 6: 1a) 5+(-10)
b) (-12)+(-6)
c) 13.75+13.25-1200

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{a, 5+ (-10)}$
  $\text{ = -5}$
  $\text{b, (-12)+(-6)}$
  $\text{= -(12+6)}$
  $\text{= -18}$
  $\text{c, 13.75+13.25-1200}$
  $\text{= 13. (75+25)-1200}$
  $\text{= 13. 100- 1200}$
  $\text{= 1300-1200}$
  $\text{= 100}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận