Toán Lớp 8: Yêu Cầu Đề: Thực Hiện Phép Tính: Đề Bài: $\frac{2-x}{2+x}+\frac{2+x}{2-x}+\frac{4x^2}{x^2-4}$

Toán Lớp 8: Yêu Cầu Đề: Thực Hiện Phép Tính:
Đề Bài: $\frac{2-x}{2+x}+\frac{2+x}{2-x}+\frac{4x^2}{x^2-4}$

TRẢ LỜI

 1. \frac{2-x}{2+x}+\frac{2+x}{2-x}+\frac{4x^2}{x^2-4}
  =\frac{(2-x)^2}{(2+x)(2-x)}+\frac{(2+x)^2}{(2+x)(2-x)}-\frac{4x^2}{(2+x)(2-x)}
  =\frac{(2-x)^2+(2+x)^2-4x^2}{(2+x)(2-x)}
  =\frac{4-4x+x^2+4+4x+x^2-4x^2}{(2+x)(2-x)}
  =\frac{8-2x^2}{(2+x)(2-x)}
  Cho tôi xin hay nhất để tròn 50 cái nha UwU

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   [2-x]/[x+2]+[2+x]/[2-x]+[4x^2]/[x^2 -4](đk:x \ne±2)
  =[2-x]/[x+2]-[2+x]/[x-2]+[4x^2]/[(x-2)(x+2)]
  =[(2-x)(x-2)-(2+x)(2+x)+4x^2]/[(x-2)(x+2)]
  =[-x^2 +4x-4-x^2 -4x-4+4x^2]/[(x-2)(x+2)]
  =[2x^2 -8]/[x^2 -4]
  =[2(x^2 -4)]/[x^2 -4]
  =2
  (Bài tham khảo)

  Trả lời

Viết một bình luận