Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Viết các số lẻ liên tiếp bắt đầu từ số 87. Hỏi nếu phải viết tất cả 2894 chữ số thì viết đến số nào?

Toán Lớp 5: Viết các số lẻ liên tiếp bắt đầu từ số 87. Hỏi nếu phải viết tất cả 2894 chữ
số thì viết đến số nào?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Từ 87 đến 99 có các số lẻ là: (99 – 87) : 2 + 1 = 7 (số)
   Để viết 7 số lẻ cần: 2×7=14 (chữ số)
   Có 450 số lẻ có 3 chữ số nên cần: 3×450=1350 (chữ số)
          Số chữ số dùng để viết các số lẻ có 4 chữ số là :
                    3156 – 14 – 1350 = 1792 (chữ số)
           Viết được các số có 4 chữ số là :
                     1792 : 4 = 448 (số)
    ⇒ 999 + (448 – 1) x 2 = 1893
  Vậy nếu phải viết tất cả 2894 chữ số thì viết đến số 1893

 2. Giải đáp: 1893
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Từ 87 đến 99 có các số lẻ là: (99 – 87) : 2 + 1 = 7 (số)
   Để viết 7 số lẻ cần: 2×7=14 (chữ số)
   Có 450 số lẻ có 3 chữ số nên cần: 3×450=1350 (chữ số)
          Số chữ số dùng để viết các số lẻ có 4 chữ số là :
                    3156 – 14 – 1350 = 1792 (chữ số)
           Viết được các số có 4 chữ số là :
                     1792 : 4 = 448 (số)
    ⇒ 999 + (448 – 1) x 2 = 1893
  Vậy nếu phải viết tất cả 2894 chữ số thì viết đến số 1893

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )