Toán Lớp 5: Câu 47. Ngày 1 tháng 1 năm 2018 là ngày chủ nhật thì ngày 1 tháng 1 năm 2019 là ngày thứ mấy? A. Thứ 2 B. Thứ 3

Toán Lớp 5: Câu 47. Ngày 1 tháng 1 năm 2018 là ngày chủ nhật thì ngày 1 tháng 1 năm 2019 là ngày thứ mấy?
A. Thứ 2 B. Thứ 3 C. Thứ 7 D. Thứ 6
Câu 48. Để chuẩn bị năm học mới 2019, bạn Minh và mẹ đi mua dụng cụ học tập như sau: một chiếc bút giá 5000 đồng; một quyển sách giá 12 000 đồng và một quyển vở có giá 10 000 đồng. Mẹ Minh đưa cho chủ tiệm 50 000 đồng. Hỏi chủ cửa hàng phải trả lại cho mẹ Minh bao nhiêu tiền?
A. 15 000 đồng B. 20 000 đồng C. 23 000 đồng D. 13 000 đồng
Câu 49. Ở thành phố Hà Nội, nhiệt độ vào mùa hè khoảng 26o C – 32oC. Để bảo đảm sức khỏe thì nhiệt độ trong phòng điều hòa thấp hơn nhiệt độ bên ngoài khoảng 5o C. Vậy chúng ta cần điều chỉnh nhiệt độ trong phòng điều hòa ở nhiệt độ:
A. Dưới 20o C B. Khoảng 21oC – 26o C
C. Trên 28oC D. Khoảng 15o C – 20o C
Giải chi tiết từng bài nha

TRẢ LỜI

 1. Câu 47
  1 năm trong cùng 1 ngày thì số thứ sẽ tăng lên 1 ngày còn nếu năm nhuận thì tăng thêm 2 ngày
  Vậy năm 2019 không phải năm nhuận nên sẽ tăng thêm 1 ngày
  Vậy ngày 1 tháng 1 năm 2019 thù thứ hai
  Chọn A
  Câu 48
  Chủ hàng phải trả lại cho mẹ Minh số tiền là :
  50 000 – 5 000 – 12 000 – 10 000 = 23 000 ( đồng )
  Chọn C
  Câu 49
  Chúng ta nên chỉnh phòng điều hòa ở nhiệt độ khoảng 21oC – 26oC vì đó là nhiệt độ thấp hơn bên ngoài khoảng 5oC
  Chọn B
  #dtkc
   

  Trả lời
 2. Câu 47. Ngày 1 tháng 1 năm 2018 là ngày chủ nhật thì ngày 1 tháng 1 năm 2019 là ngày thứ mấy?
  A. Thứ 2
  B. Thứ 3
  C. Thứ 7
  D. Thứ 6
  CHI TIẾT:
  Ngày 1 tháng 1 năm 2018 là chủ nhật . ngày 1 tháng 1 năm 2019 là Thứ 2 .
  Vì cứ 1 năm trong cùng 1 ngày,số thứ tăng thêm 1,nếu năm nhuận thì tăng 2.
  Câu 48. Để chuẩn bị năm học mới 2019, bạn Minh và mẹ đi mua dụng cụ học tập như sau: một chiếc bút giá 5000 đồng; một quyển sách giá 12 000 đồng và một quyển vở có giá 10 000 đồng. Mẹ Minh đưa cho chủ tiệm 50 000 đồng. Hỏi chủ cửa hàng phải trả lại cho mẹ Minh bao nhiêu tiền?
  A. 15 000 đồng
  B. 20 000 đồng
  C. 23 000 đồng
  D. 13 000 đồng
  CHI TIẾT:
  chủ cửa hàng phải trả lại cho mẹ Minh:
  50000-(5000+12000+10000)=23000(đồng)
  Câu 49. Ở thành phố Hà Nội, nhiệt độ vào mùa hè khoảng 26o C – 32oC. Để bảo đảm sức khỏe thì nhiệt độ trong phòng điều hòa thấp hơn nhiệt độ bên ngoài khoảng 5o C. Vậy chúng ta cần điều chỉnh nhiệt độ trong phòng điều hòa ở nhiệt độ:
  A. Dưới 20o C
  B.Khoảng 21oC – 26o C
  C. Trên 28oC
  D. Khoảng 15o C – 20o C
  CHI  TIẾT:
  vì để đảm bảo sức khỏe thì nhiệt độ trong phòng kém bên ngoài 5oC 
  mà nhiệt độ bên ngoài là 26oC-32oC nên nhiệt độ trong phòng là 26 – 532-5(oC)=21oC-26oC
  XIN CTLHN
   

  Trả lời

Viết một bình luận