Bảo Châu

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D,E,F lần lượt là trung điểm của AB,AC và BC a) Chứng minh tứ giác DECF là hình bình hành. b) Gọi K là

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D,E,F lần lượt là trung điểm của AB,AC và BC a) Chứng minh tứ giác DECF là hình bình hành. b) Gọi K là điểm đối xứng của F qua E. Chứng minh tứ giác AKCF là hình chữ nhật.

Toán Lớp 9: Cho hàm số y = 3/4 x^2 . Kết luận nào sau đây là đúng A. Không xác định đc GTNN của hàm số B. Xác dịnh đc GTLN của hàm số C. y=0 là GTN

Toán Lớp 9: Cho hàm số y = 3/4 x^2 . Kết luận nào sau đây là đúng A. Không xác định đc GTNN của hàm số B. Xác dịnh đc GTLN của hàm số C. y=0 là GTNN của hàm số D. y-0 là GTLN của hàm số