Toán Lớp 8: Ai cm cái này <0 giúp e với -4x^3-2x^2+2x

Toán Lớp 8: Ai cm cái này <0 giúp e với -4x^3-2x^2+2x

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: x>1/2 hoặc -1<x<0
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -4x^3-2x^2+2x<0
  <=>x(-4x^2-2x+2)<0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}\begin{cases}x>0\\-4x^2-2x+2<0\\\end{cases} \\\begin{cases}x<0\\-4x^2-2x+2>0\\\end{cases} \end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}\begin{cases}x>0\\x<-1;x>\dfrac{1}{2}\\\end{cases}\\\begin{cases}x<0\\-1<x<\dfrac{1}{2}\\\end{cases}\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x>\dfrac{1}{2}\\-1<x<0\end{array} \right.\) 
  Vậy x>1/2 hoặc -1<x<0.

  Trả lời

Viết một bình luận