Toán Lớp 8: (X+2)² – (x – 2)(x+2)=0 Giúp mình câu này với

Toán Lớp 8: (X+2)² – (x – 2)(x+2)=0
Giúp mình câu này với

TRẢ LỜI

Viết một bình luận