Toán Lớp 5: Câu 11: Một can chứa 5,5 lít dầu cân nặng 5,7 kg (biết can không chứa dầu cân nặng 1,3 kg). Hỏi nếu can đó chứa 3,5 lít dầu thì cân nặn

Toán Lớp 5: Câu 11: Một can chứa 5,5 lít dầu cân nặng 5,7 kg (biết can không chứa dầu cân nặng 1,3 kg). Hỏi nếu can đó chứa 3,5 lít dầu thì cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? ( Con chỉ ghi đáp án là số, không kèm đơn vị)

TRẢ LỜI

 1. $\text{Số kg 5,5 lít dầu cân nặng là:}$ $\\$ $\text{5,7 – 1,3 = 4,4 }$ $\\$ $\text{Số kg 3,5 lít dầu cân nặng là:}$ $\\$ $\text{4,4 : 5,5 x 3,5 = 2,8}$ $\\$ $\text{Số kg can dầu chứa 3,5 lít dầu cân nặng là:}$ $\\$ $\text{2,8 + 1,3 = 4,1}$ $\\$ $\text{Đáp số: 4,1}$
   

  Trả lời
 2. Bài Làm :
   Cân nặng của mỗi lít dầu là :
      ( 5,7 – 1,3 ) : 5,5 = 0,8 
   3,5 lít dầu cân nặng là :
       0,8 x 3,5 = 2,8
   Can chứa 3,5 lít cân nặng số ki – lô -gam là :
       2,8 + 1,3 = 4,1 
                        Đáp số : 4,1
  Chúc Bạn Học Tốt ^^

  Trả lời

Viết một bình luận