Toán Lớp 4: Cho mình hỏi Số chia hết cho cả 2,3,5 là: A. 2346 B.4510 C. 6219 D 6360 Giúp mình với

Toán Lớp 4: Cho mình hỏi
Số chia hết cho cả 2,3,5 là:
A. 2346 B.4510 C. 6219 D 6360
Giúp mình với

TRẢ LỜI

 1. – Dấu hiếu chia hết cho 2. – Các số tận cùng bằng 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. …
  – Dấu hiệu chia hết cho 5. – Các số có tận cùng bằng 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.
  – Một số chia hết cho 3, chỉ khi tổng của tất cả các chữ số của nó chia hết cho 3.
  Gọi số cần tìm là x.
  Vì x chia hết cho 2 và 5 nên chữ số tận cùng là 0 (loại A, C)
  4 + 5 + 1 = 10 không chia hết cho 3 (loại B)
  6 + 3 + 6 + 0 = 15 chia hết cho 3 
  => Giải đáp: D. 6360.

  Trả lời
 2. Số chia hết cho cả 2,3,5 là:
  A. 2346
  B.4510
  C. 6219
  D 6360
  – Dấu hiếu chia hết cho 2. – Các số tận cùng bằng 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. …
  – Dấu hiệu chia hết cho 5. – Các số có tận cùng bằng 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.
  – Một số chia hết cho 3, chỉ khi tổng của tất cả các chữ số của nó chia hết cho 3.

  Trả lời

Viết một bình luận