Toán Lớp 6: Bài 1: Vẽ tam giác đều ABC có cạnh là 5cm bằng thước thẳng và compa Bài 2: Vẽ hình thoi ABCD có cạnh AB = 4cm và đường chéo AC = 6cm bằ

By Hoa

Toán Lớp 6: Bài 1: Vẽ tam giác đều ABC có cạnh là 5cm bằng thước thẳng và compa
Bài 2: Vẽ hình thoi ABCD có cạnh AB = 4cm và đường chéo AC = 6cm bằng thước thẳng và com pa
Bài 3: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m và diện tích bằng 120m2. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó?
Bài 4: Hai đường chéo hình thoi có độ dài lần lượt bằng 16cm và 12cm. Tính diện tích của hình thoi.
Bài 5: Vẽ hình thoi MNPQ có MN = 5cm, MP = 6 cm, NQ = 8cm và hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm và AD = 5cm
a) So sánh chu vi hình thoi MNPQvà chu vi hình chữ nhật ABCD.
b) So sánh diện tích hình thoi MNPQvà chu vi hình chữ nhật ABCD.
Bài 6: Người ta cần xây tường rào cho một khu vườn như hình bên. Mỗi mét tường rào tốn 150 nghìn đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để xây tường rào?

làm hết nha
Viết một bình luận